Stanovy 8D o.s.

 1. Základní ustanovení
  1. Občanské sdružení s názvem 8D o.s. je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, poltického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.
  2. 1.Sídlem 8D je Rybkova 23, Kraví hora areál VUT obj. 30, 602 00 Brno
  3. Myšlenka 8D je založena na toleranci, získávání zkušeností, ochotě k vlastní změně a službě celku. „8D“ symbolizuje „nekonečno dimenzí“, nekonečno možností poznání sebe sama, poznání světa, osobního rozvoje a služby druhým. Znakem 8D je čtyřbarevný kruh s vepsanou ležatou osmičkou.
  4. 8D se hlásí k poslání, principům a metodám organizace:
   • JUNÁK – Svaz skautů a skautek ČR.
 2. Poslání a principy 8D
  1. Cílem 8D je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.
  2. Myšlenka 8D stojí na čtyřech pilířích a těmi jsou:
   • Tolerance – Zkušenost – Vlastní změna – Služba celku
   • „Každý má právo mít svou nepravdu, avšak pravda je rozpoznatelná (tolerance), proto je důležité nebát se hledat (zkušenost) a na základě vlastního poznání se měnit (vlastní změna), protože pouze vlastní změnou můžeme sloužit druhým neboli celku a to je cílem (služba celku).“
  3. Hlavní formou dosahování cílů 8D je obecně prospěšná činnost v oblasti výchovy, vzdělávání, organizování sportovní a jiné činnosti a tvůrčích aktivit dětí a mládeže.
 3. Členství v 8D
  1. Členem sdružení 8D se může stát každý, kdo souhlasí s jeho stanovami, cíli i posláním a chce se podílet na jejich naplňování.
  2. Členem sdružení 8D se může stát fyzická i právnická osoba.
  3. O přijetí člena rozhoduje Správní rada.
  4. Člen má právo:
   1. Podílet se na stanovování cílů a forem činnosti, zúčastňovat se schůzí pracovních skupin a předkládat návrhy k projednání.
   2. Řídit se Stanovami 8D, v jejich duchu plnit dobrovolně převzaté závazky pomáhat tak uskutečňovat cíle 8D.
   3. Účastnit se Sněmu 8D, volit a být volen do orgánů 8D.
   4. Zúčastňovat se podle svých možností a schopností aktivit 8D a využívat zázemí a zařízení v závislosti na plnění svých povinností.
   5. být informován o činnosti a aktivitách 8D a seznamován s výsledky jednání orgánů 8D.
  5. Členství zaniká:
   1. Úmrtím člena, případně zánikem právnické osoby.
   2. Vystoupením z 8D.
   3. Zrušením členství v případě jednání v rozporu se stanovami 8D.
   4. Zánikem 8D.
 4. Organizační struktura 8D
  1. Nejvyšším orgánem 8D je Sněm.
   1. Sněm svolává Správní rada 1x ročně.
   2. Sněm svolá Správní rada také pokud o to požádá 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě jednoho měsíce od přijetí žádosti.
   3. Sněmu 8D přísluší:
    1. Vytyčovat cíle a formy činnosti 8D.
    2. Volit a odvolávat volené členy orgánů 8D.
    3. Schvalovat zprávu o činnosti a hospodaření a revizní zprávu.
  2. Řídícím orgánem 8D je Správní rada.
   1. Členové správní rady jsou zakladatelé organizace (automaticky) a další volení členové, které volí Sněm.
   2. Správní rada má vždy 3–5 členů, ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu.
   3. Funkčním obdobím Správní rady je jeden rok.
   4. Správní rada se schází nejméně 1x za čtvrt roku.
   5. Statutárními zástupci 8D jsou předseda a místopředseda Správní rady.
   6. Statutární zástupci jsou oprávněni jednat jménem 8D, jednají samostatně a mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.
   7. Správní radě 8D přísluší:
    1. Řídit činnost sdružení mezi sněmy.
    2. Vytyčovat cíle a formy činnosti 8D.
    3. Jmenovat a odvolávat členy Výkonné rady.
    4. Schvalovat rozpočet.
    5. Rozhodovat o přijetí nových členů 8D, případně o zrušení členství.
    6. Schvalovat vnitřní předpisy, měnit stanovy a rozhodovat o případném zániku organizace.
    7. Na nejbližší schůzi projednat věc pokud o to požádá člen 8D.
  3. Výkonným orgánem 8D je Výkonná rada.
   1. Výkonnou radu jmenuje Správní rada.
   2. Členy Výkonné rady jsou vedoucí pracovních skupin.
   3. Výkonná rada se schází nejméně 1x za měsíc.
   4. Výkonné radě 8D přísluší:
    1. Zajišťovat činnost a naplňování cílů 8D.
    2. Předkládat návrhy cílů a forem činnosti.
    3. Zajišťovat plnění usnesení Správní rady.
    4. Sestavovat plán činnosti a finanční rozpočet.
    5. Projednávat výroční zprávu o činnosti a zprávu Revizní komise.
    6. Navrhovat kandidáty na nové členy a členy orgánů 8D.
  4. Kontrolním orgánem 8D je tříčlenná Revizní komise. Revizní komisi přísluší:
   1. Kontrolovat činnost 8D především z hlediska hospodaření, naplňování cílů a rozhodnutí Sněmu a Správní rady.
   2. Připravovat revizní zprávy.
  5. 8D nezřizuje další organizační jednotky.
 5. Usnášení, závazné předpisy a rozhodnutí pro činnost
  1. Sněm 8D je usnášení schopný pokud je přítomna nejméně 1/2 všech členů 8D. Nesejde-li se usnášeníschopný Sněm, svolá Správní rada nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní Sněm, tento je usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných členů. Sněm přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud vnitřní předpisy 8D nestanoví jinak.
  2. Správní rada 8D je usnášení schopná pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů Správní rady. V případě rovnosti hlasů rozhodne předseda Správní rady, pokud vnitřní předpisy 8D nestanoví jinak.
  3. Výkonná rada 8D je usnášení schopná pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů Výkonné rady, pokud vnitřní předpisy 8D nestanoví jinak.
  4. Vznik a způsob jednání orgánů 8D upravují vnitřní předpisy 8D.
 6. Jmění 8D
  1. Jmění 8D tvoří souhrn majetku a závazků. Zdroji jmění jsou:
   1. dary
   2. granty a dotace
   3. výtěžky z akcí 8D
   4. výtěžky z prodeje materiálu a výrobků
   5. doplňková činnost (například pořádání sportovních akcí, organizování sportovní a jiné činnosti )
   6. jiné zdroje
  2. 8D nakládá se jměním v souladu s právními a vnitřními předpisy.
  3. V případě zániku sdružení bude případný zbylý majetek po likvidaci předán, na základě rozhodnutí správní rady, neziskové právnické osobě jejíž cíle jsou blízké cílům 8D.
 7. Zánik 8D
  1. Občanské sdružení 8D může zaniknout:
   1. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
   2. Pravomocným rozhodnutím MV ČR o rozpuštění v zákonem stanovených případech.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Zakladateli sdružení 8D jsou:
   • Richard Pochylý, narozený 31.01. 1980
   • Dana Syslová, narozená 23.05. 1980
   • Alexandr Ždímal, narozený 14.10. 1978

EVS in the radio!

Great chance to spend some time abroad in a local radio and broadcasting!

Projection from 8D travelers: Honduras + Egypt

25th october 2012 at 6 p.m. – red room – Adam, Richard, Alexandr + food + photos + inetersting story-telling. You are welcome!

News after summer holiday

Summer is almost gone but there are new actions approaching…

Poslední komentáře

Reference (ukázat)

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

tc-brno3

We are very satisfied with the cooperation with Centre 8D. The offer for activities for our clients is attractive and approach of Centre 8D workers is always very accomodating.

Odkazy

Doporučujeme

Podporují nás

Spolupracujeme